Ching Yi Kung Fu - Atlanta

Leaders of the Ching Yi Kung Fu Association including

Founder Dr. Her Yue Wong, Grand Master (2nd Row, 4th from left)

 Curriculum

  • Taiji Quan (Tai Chi - Yang Style)


  • Bagua Zhang (Eight Trigram Palm - Jiang Rong Qiao and Xian Tian styles)


  • Xingyi Quan (Form and Will Boxing - Shandong-Hebei style)


  • Tanglang Quan (Northern Praying Mantis - Qixing, Changquan, and Taiji Mei Hua styles)