Taiji Quan

(Tai Chi)

Tanglang Quan

(Praying Mantis)

Taiji Quan * Bagua Zhang * Xingyi Quan * Tanglang Quan

A Ching Yi Kung Fu Association Affiliate School

C3 Fitness Center, 1065 Walther Blvd, Lawrenceville, GA 30043
 (770) 225-0648 * chingyikungfu@gmail.com

Ching Yi Kung Fu - Atlanta

Bagua Zhang

(Pa Kua)

Xingyi Quan

(Hsing I)