Grand Master - Her Yue Wong

Head Instructor - Mark Van Schuyver

Ching Yi Kung Fu Atlanta

Taiji Quan * Bagua Zhang * Xingyi Quan * Tanglang Quan


C3 Fitness Center, 1065 Walther Blvd, Lawrenceville, GA 30043
 (770) 225-0648 * chingyikungfu@gmail.com