Ching Yi Kung Fu - Atlanta

Visit us on Facebook

Bāguà Zhǎng

(Eight Trigram Palm)

Tàijí Quán (Tai Chi Chuan, Grand Ultimate Boxing) * Bāguà Zhǎng (Eight Trigram Palm)

Xíng Yì Quán (Form-Mind/Intent Boxing) * Tángláng Quán (Praying Mantis Boxing)

Tángláng Quán

(Praying Mantis Boxing)

Tàijí Quán 

(Grand Ultimate Boxing)

 Xíngyì Quán

(Form & Mind Fist Boxing)